Home

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.


Akékoľvek podozrenie na nežiaduce reakcie by sa mali hlásiť aj miestnemu zástupcovi držiteľa rozhodnutia o registrácii: Medis, d.o.o., e-mail: safety@medis.com.

Pre poskytnutie odborných informácií sme dostupní na e-mail: medical.affairs@medis.com, tel: +421 908 059 152.


Penthrox® is a registered trademark of Medical Developments International Limited and is used under license

Copyright © 2020 Medical Developments International Limited. All rights reserved.


Terms & Conditions

Date of preparation: April 2022