Home

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.


Za sve medicinske informacije možete nam se obratiti na e-adresu: medical.affairs@medis.com ili na telefon +385 1 2303 446.


Penthrox® is a registered trademark of Medical Developments International Limited and is used under license

Copyright © 2020 Medical Developments International Limited. All rights reserved.


Terms & Conditions

Date of preparation: March 2022

Copyright © 2020 Medical Developments International Limited. All rights reserved.